Free Web Space | BlueHost Review  

روشهای مورد استفاده قفل شکنان جهت شکستن قفل نرم افزار (www.iranlive.150m.com)
  Free Web Space | BlueHost Review  

  Free Web Space | BlueHost Review  

Www.Iranlive.150m.com

راه و روشهای مورد استفاده قفل شکنان (Crackers)

E-mail         |        Home     |      Back  |   Next

 
 

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

روشهای مورد استفاده قفل شکنان(Crackers) ها برای شکستن قفل نرم افزار :

1.تغييرJMP:

بعضی از نرم افزارها طوری نوشته می شوند تا فقط در صورت وارد شدن شماره سریال صحیح ، برنامه به مرحله بعد برود و در غیر این صورت در همان مرحله بماند و یا از برنامه خارج شود. وقتی این نوع برنامه به کد اسمبلی تبدیل می شود، در کد اسمبلی دو دستور JMP  داریم که یکی از آن ها در صورت مساری بودن عدد وارد شده با شماره سریال صحیح رخ می دهد و دیگری در صورت وارد شدن شماره سریال اشتباه .

حال اگر جای این دو JMP  عوض شود، نرم افزار با هر عددی به جز شماره سریال اصلی از آن مرحله خواهد گذشت . بنابراین در این روش قفل شکن بدون پی بردن به شماره سریال صحیح با ایجاد تغییر در برنامه باعث می شود هر شماره سریال دلخواه ، به عنوان شماره سریال صحیح تشخیص داده شود.

2.يافتن شماره سريال از داخل کد برنامه:

همان طور که میدانیم ، پس از آن که یک شماره سریال توسط کاربر وارد شد ، نرم افزار باید آن را با شماره سریال صحیح مقایسه کند تا به صحت یا اشتباه بودن آن پی ببرد. بنابراین در لحظه مقایسه ، شماره سریال صحیح می بایست در جایی موقتا ذخیره شود تا امکان مقایسه ایجاد شود.

این مکان موقتی می تواند محل خاصی از RAM  یا جایی در هارددیسک ویا در رجیسترهای داخلی پردازشگر باشد.

قفل شکنان حرفه ای قاردند با استفاده از نرم افزارهایی که هر نوع تغییر در RAM  و هارددیسک و ....را ثبت می کنند، شماره سریال واقعی را بیابند.

3.:Brute force attac

در این روش قفل شکنان برنامه ای را می نویسند که بتواند تمامی حالت های ممکن یک شماره سریال را وارد نرم افزار کرده و با لا خره شماره سریال واقعی را بیابد ،البته استفاده از این روش ممکن است چند روز و یا بیشتر طول بکشد .

4.کد رجيستر کردن Registration Code)):

قفل شکنان برای کد رجیستر کردن توسط نرم افزار debugger مکان محاسبه کد از روی نام استفاده کننده را پیدا می کنند و بنابراین به رابطه ریاضی بین این دو پی می برند .

5.محدوديت زمانی Time trial:

قفل شکنان برای از کار انداختن محدودیت زمانی از در روش استفاده می کنند، آن ها یا روتین های چک کردن زمان را در برنامه پیدا کرده، آن را غیرفعال می کنند و یا زمان را طوری تغییر می دهند تا نرم افزار به تمام شدن دوره زمانی از پیش تعیین شده ، پی نبرد ، برای این کار معمولا برنامه ای می نویسند تا قبل از اجرا ی نرم افزار اصلی، زمان کامپیوتر را تغییر دهد.

 

 


E-mail : Iran_iceboy@yahoo.com                                              

ID In Yahoo Messenger : Iran_iceboy